نمایشگاه

نمایشگاه دریاچه Taihu 2020

نمایشگاه-1-1
نمایشگاه-1-5
نمایشگاه-1-3
نمایشگاه-1-6
نمایشگاه-1-4
نمایشگاه-1-7
نمایشگاه-1-2

نمایشگاه صنعتی چانگژو 2021

نمایشگاه-2-1
نمایشگاه-2-4
نمایشگاه-2-2
نمایشگاه-2-6
نمایشگاه-2-4
نمایشگاه-2-7

نمایشگاه دریاچه Taihu 2021

نمایشگاه-3-1
نمایشگاه-3-2
نمایشگاه-3-3
نمایشگاه-3-4
نمایشگاه-3-5
نمایشگاه-3-6
نمایشگاه-3-7
نمایشگاه-3-8
نمایشگاه-3-9