دانلود

سیستم عملیات بایکال

 • pdf
  دستورالعمل های سیستم کنترل ربات Baykal V1.0

ربات JHY

پارامترهای کار ربات

سیستم عملیات LNC

 • pdf
  آموزش سیستم کنترل ربات JHY LNC
 • pdf
  ربات مشترک LNC - راهنمای عملیات و برنامه پایه
 • pdf
  راهنمای LNC برای عملیات دستکاری مشترک و رویه های جوشکاری
 • pdf
  راهنمای جوشکاری سیستم LNC--نسخه انگلیسی